Menu Close

Toyama

japan

Gokayam

Ainokura gassho village

Gokayama (Japanese)

Suganuma gassho village

Suganuma gassho village (Japanese)

Toyama castle

Related Links (Japanese)

Imaisurugi castle ruins

Related Links (Japanese)

Yasuda castle ruins

Related Links (Japanese)

Shiratori castle ruins

Related Links (Japanese)

Ao castle ruins

Related Links (Japanese)

Takaoka castle ruins

Related Links (Japanese)

Sarukura castle ruins

Related Links (Japanese)

Amaharashi kaigan

Related Links (Japanese)

Owara Kaze no Bon

Owara Kaze no Bon (Japanese)

Yatsuo

Monmyoji temple

Related Links (Japanese)

Keta Jinja shrine

Related Links (Japanese)

Takaoka Daibutsu

Related Links (Japanese)

Iwase

Related Links (Japanese)

Toyama no Kusuriuri

Related Links (English)

Johana

Mukaino no Sakura

Related Links (Japanese)

Tateyama Kurobe Alpine Route

Tateyama Kurobe Alpine Route (Japanese)

Mount Tate

Mount Tate Oyama

Oyama Jinja Mine Honja

Mount Tate (Japanese)

Oyama Jinja Chugu Kiganden

Related Links (Japanese)

Takaoka-shi, Yamacho-suji

Related Links (Japanese)

Takaoka-shi, Kanayamachi

Related Links (Japanese)

Food of Toyama

Local Specialties

Masuzushi

Kobujime

Kobujime (Japanese)

Kaburazushi

Kaburazushi (Japanese)

Kurozukuri (Ika no Kurozukuri)

Kamaboko

Kobumaki

Akamaki

Shiroebi

Shiroebi Burger

Takaoka Korokke (Croquette)

Nishin no Koujizuke

Onigiri (Tororo konbu)

Onigiri (Masu)

Ose-zushi

Sabazushi

Yaki-Sabazushi

Himi Buri

Genge

Kanimiso

Toyama Black (Ramen noodle)

Gokayama tofu (Kata Tofu)

Nodoguro no Shioyaki

Baigai

Sweets of Toyama

Traditional sweets of Toyama / Local Specialties

Amazake Manju

Amazake Manju

Amazake Manju (Japanese)

Scenery of Toyama

Kurobe

Hotaruika (Sparkling enope squid)

Official Link