Menu Close

Living nature in Japan


Ezo deer (Shiretoko, Hokkaido)


Japanese Wild boar (Oita)Yakushima deer (Yakushima, Kagoshima)
Yakushima Macaque (Yakushima, Kagoshima)Kitakitsune- Ezo red fox (Hokkaido)

Wild horses (Miyazaki)
Ermine (Oze)


Nihonzaru-Japanese macaque (Aomori)
Kamoshika- Antelope (Shizuoka)shiretoko / rausu・drift ice

rausu

rausu the Sea of Okhotsk drift ice

shiretokorausuthe Sea of Okhotsk drift ice