Kehi no Matsubara, Tsuruga, Fukui

Kehi no Matsubara
Tsuruga, Fukui

Location