Menu Close

Shimane

japan

Iwami ginzan

Iwami ginzan (Japanese)

Yunotsu onsen

Yunotsu onsen (Japanese)

Okidomari

Izumo Taisha (Izumo Grand Shrine)

Izumo Taisha (English)

Izumo Taisha (Japanese)

Shimane Museum of Ancient Izumo

Shimane Museum of Ancient Izumo (Japanese)

Inasa no Hama

Inasa no Hama (Japanese)

Hinomisaki Jinja

Related Links (Japanese)

Hinomisaki lighthouse

Hinomisaki lighthouse (Japanese)

Hinomisaki

Hinomisaki (Japanese)

Fumishima

Related Links (Japanese)

Kumano taisya

Susa jinja shrine

Susa jinja shrine

Susa jinja shrine (Japanese)

Matsue gokoku jinja shrine

Matsue gokoku jinja shrine

Related Links (Japanese)

Yaegaki jinja shrine

Yaegaki jinja shrine

Yaegaki jinja shrine (Japanese)

Kamosu jinja shrine

Kamosu jinja shrine

Lake Shinji (Shinjiko)

Lake Shinji (Japanese)

Lake Jinzai (Jinzaiko)

Lake Jinzai

Matsue Castle

Matsue Castle

Related Links (Japanese)

Food of Shimane

Local Specialties

Shijimi gohan

Shijimijiru

Shijimi no Sakamushi

Sarubougai

Enoha no Sakamushi

Agonoyaki

Agosumaki

Nodoguronoyaki

Akaten

Nagaten

Osakana Korokke

Tamanegi tenpura

Fugudashi chazuke

Izumo soba noodle

Izumo soba noodle (Japanese)

Hachiemon zushi(Sabazushi)

Sweets of Shimane

Traditional sweets of Shimane / Local Specialties

Genjimaki

Shippo mo hitoyaku


Barapan

Onsen in Shimane

Tamatsukuri Onsen(*)

Tachikuekyo Onsen(*)

Ushio Onsen(*)

Yunotsu Onsen(*)

Mimata Onsen (*)

Tsuwano Onsen (*)

Sanbe Onsen (*)

Shigaku Onsen(*)

Fukatani Onsen (*)

Izumo Yumura Onsen (*)

Matsue Shinjiko Onsen (*)

Arifuku Onsen (*)

(* = photo Shimane PTF)

Taikodani Inari jinja shrine

Taikodani Inari jinja shrine

Taikodani Inari jinja shrine (Japanese)

Tsuwano

Former Residence of Mori Ogai

Related Links (Japanese)

Scenery of Shimane

Scenic beauty of the country in Shimane

Official Link