Menu Close

Tokushima

japan

Iya

Higashi-iyayamason Ochiai syuraku

Iya, “Shobenkozo” (Japanese)

Related Links (Japanese)

Kazurabashi bridge

Kazurabashi (English)

Kazurabashi (Japanese)

O-naruto bridge

O-naruto bridge (Japanese)

Important cultural properties Fukunaga-ke jutaku (Fukunaga family Residence)(Enden Yashiki)

Related Links (Japanese)

Important cultural properties Tanaka-ke (Tanaka family Residence)

Related Links (Japanese)

Important cultural properties Kimura-ke (Kimura family Residence)

Related Links (Japanese)

Important cultural properties Former Nagaoka-ke (Nagaoka family Residence)

Related Links (Japanese)

Nishioka-ke (Nishioka family Residence)

Related Links (Japanese)

Townscape of Mima, Wakimachi (Udatsu no Machinami)

Mima-shi, Wakimachi


Related Links (Japanese)

Townscape of Muya

Naruto-shi, Muya

Related Links (Japanese)

Townscape of Tosadomari

Naruto-shi, Tosadomari

Related Links (Japanese)

Shinra Jinja

Shinra Jinja (Japanese)

Townscape of Akui

Tokushima-shi, Akui

Related Links (Japanese)

Townscape of Tsubakidomari

Anan-shi, Tsubakidomari

Related Links (Japanese)

Sata Jinja

Sadamitsu

Former Nagaike Syoya Yashiki

Related Links (Japanese)

Tokushima castle

Related Links (Japanese)

Ichinomiya castle

Related Links (Japanese)

Kawashima castle

Kawashima castle(Japanese)

Syozui castle ruin

Related Links (Japanese)

Hiwasa castle

Related Links (Japanese)

Muya castle

Muya castle(Japanese)

Myokensan


Related Links (Japanese)

Naruto no Uzushio


Related Links (Japanese)

Kotohira Jinja (Konpira jinja)

Related Links (Japanese)

Ryozenji

Ryozenji (Japanese)

Anrakuji

Anrakuji (Japanese)

Shosanji

Related Links (Japanese)

Dainichiji

Related Links (Japanese)

Kannonji

Related Links (Japanese)

Kawashima Jinja

Kawashima Jinja (Japanese)

Awa historic park

Related Links (Japanese)

Yakurahime Jinja

Related Links (Japanese)

Ichinomiya Jinja

Related Links (Japanese)

Oasahiko Jinja

Oasahiko Jinja (Japanese)

Awa Jinja

Awa Jinja (Japanese)

Yoshino river

Related Links (Japanese)

Food of Tokushima

Local Specialties

Boze no Sugatazushi

Tokushima ramen noodle

Handa somen

Handa somen(Japanese)

Sudachi

Sudachi(Japanese)

Aji no Sugatazushi

Amego no Sugatazushi

Taraiudon

Toriire

Kakuten

Naruto wakame

Narutoni(Naruto wakame no Tsukudani)

Fish-katsu

Naruchuru udon

Sobagome

Narae

Zuki no Sunomono

Nashiuri no Tsukemono

Mameten

Chirashi

Urimomi

Sudachi drink

Sweets of Tokushima

Traditional sweets of Tokushima / Local Specialties

Kincho Manju

Related Links (Japanese)

Oimosan

Oimosan(Japanese)

Ike no Tsuki

Yakimochi

Syoga uiro

Nikki Kanten

Toramaki

Narutouzukin

Uzuuiro

Budo manju

Shigarayaki

Dainagon Kasutera

Kahi

Scenery of Tokushima

Matsuki jinja

Awaodori

Official Link