Yunotsu onsen

Yunotsu onsen
Ota, Shimane.

Location