Kehi no Matsubara

Kehi no Matsubara
Tsuruga-shi, Fukui.

Location