Japan at Night

Fukiya, Okayama Lake Yamanaka, Yamanashi Shinjuku, Tokyo Ikebukuro, Tokyo Hayama, Kanagawa Akihabara, Tokyo Ochanomizu, Tokyo Makuhari, Chiba Gion, Kyoto Gion, Kyoto Fushimi, Kyoto Rakuhoku,Kyoto Ueno, Tokyo Matsuyama, Ehime Matsuyama, Ehime Matsuyama, Ehime Matsuyama, Ehime Matsuyama, Ehime Himeji, Hyogo Akashi, Hyogo Kamo, Niigata Kamo, Niigata Kamo, Niigata Kamo, Niigata Kamo, Niigata …