Sunset in Japan

Izumo, Shimane Prefecture Nezu, Bunkyo-ku, Tokyo Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Shimoniikawa, Nyuuzen, Toyama Prefecture Ozu, Ehime Prefecture Ueno Park, Taito-ku Tokyo Kaminarimon, Taito-ku, Tokyo Gamagori, Aichi Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo Kizimadaira, Shimotakai District, Nagano Prefecture     Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Aizu Misato, Onuma, Fukushima Prefecture Minamiaizucho, Minamiaizugun, Fukushima Prefecture Hinoemata, …