Hieizan

Hieizan (Mount Hiei)”, Otsu, Shiga.

Location