Hiratsuka castle

Hiratsuka castle ruins
Kita-ku, Tokyo.

Location