Menu Close

Mie

japan

Ise Jingu (Ise Grand Shrine)

Kotai jingu / Naiku

Ujibashi bridge

Ichi No Torii

Ise Jingu(English page)

Ise Jingu(Japanese page)

Toyouke Daijingu / Geku

Tsukiyomi no miya

Tsukiyomi no miya(Japanese page)

Tukiyominomiya

Futami Okitama jinja

Futami Okitama jinja

Futami Okitama jinja (japanese page)

Sarutahiko Jinja

Sarutahiko Jinja(Japanese page)

Takiharanomiya

Related Links (Japanese)

Izawa Jinja

Related Links (Japanese)

Izawanomiya

Related Links (Japanese)

Yomei Jinja

Yomei Jinja(Japanese page)

Yomei no taki

Related Links (Japanese)

Taiyoji

Taiyoji(Japanese page)

Iga ueno castle

Iga ueno castle(Japanese page)

Tsu castle

Related Links (Japanese)

Matsusaka castle

Related Links (Japanese)

Food of Mie

Local Specialties

Ise Udon Noodle

Ise Udon Noodle(Japanese page)

Tekonezushi

Kamasuzhshi

Yakihamaguri

Shiitakezushi

Kamasu no Shiokara

Manbo no Kushiyaki

Shigure Nikumaki onigiri

Tsu Gyoza

Kameyama misoyaki udon

Kameyama misoyaki udon(Japanese page)

To Burger

Matsusakaushi

Matsusaka beef croquette

Matsusaka beef Kushiage

Matsusaka beef Shigureni

Uoneri tenpura

Cloud ear fungus

Vegetables

Sakuraebi

Ise takuan

Negiyaki

Sanmazushi

Ajizushi(Aji no sugatazushi)

Konbumaki

Hijiki no Nimono

Hanpei(Hanpen)

Hanpei(Japanese page)

Shinto beer

Same no tare

Same no tare(Japanese page)

Sweets of Mie

Traditional sweets of Mie / Local Specialties

Akafuku

Yasunagamochi

Nabemochi

Ajisaiyaki

Sawamochi

Henbamochi

Nikenchayamochi

Shiratama

Ibaramochi

Es cider

Ise

Oharaimachi

Okage yokocho

Related Links (Japanese)

Sekijuku (To-kaido)

Related Links (Japanese)

Matsusaka

Related Links (Japanese)

Ijika

Related Links (Japanese)

Toba Observation deck

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese)

Ago bay from Kirigaki Observation deck

Related Links (Japanese)

Miyakawa gorge

Related Links (Japanese)

Shichirimihama

Shichirimihama (Japanese page)

Hananoiwaya Jinja

Hananoiwaya Jinja

Related Links (Japanese)

Kumano Kodo (Iseji)

Kumano Kodo (Iseji)

Related Links (Japanese)

Shishiiwa

Shishiiwa(English page)

Shishiiwa(japanese page)

Onigajo

Related Links (Japanese)

Kuwana Castle

Kuwana soja

Related Links (Japanese)

Kuwana

Shichiri no watashi

Related Links (Japanese)

Scenery of Mie

Official Link