”Ryozenji”, Naruto-shi, Tokushima.

Ryozenji
Naruto-shi, Tokushima.

Location