Mount Sakurajima eruption, Kagoshima

Sakurajima, Kagoshima.

Location