Seto Ohashi

Seto Ohashi, Great Seto Bridge.
Yoshima, Sakaide-shi, Kagawa.

Location