Menu Close

Suwahara castle, Shimada, Shizuoka.

a view from Suwahara castle

A view from Suwahara castle
Kanaya, Shimada-shi, Shizuoka.

Location