Tsugane no Taki

Tsugane no Taki
Osetocho, Saikai-shi, Nagasaki.

Location