Kenchoji

Kenchoji
Kamakura-shi, Kanagawa.

Location