Kijihiki kogen

Kijihiki Kogen
Murayama, Hokuto-shi, Hokkaido.

Location