Aizu syuzo rekishikan

Aizu Syuzo Rekishikan
Aizu-wakamatsu-shi, Fukushima.

Location