Eiheiji, Fukui

Eiheiji
Eiheiji-cho, Fukui

Location