Yoshimizu Shrine

Yoshimizu Jinja
Yoshino, Nara.

Location