Hokkaido Chuo Bus

Shakotan Peninsula
Shakotan-cho, Hokkaido.

Location