Shitsu Church
Nishi-shitsumachi, Nagasaki-shi, Nagasaki.

Location