Jogakura Ohashi bridge

Jogakura Ohashi
Arakawa, Aomori-shi, Aomori.

Location