The gardens of Ginkaku-ji.

Ginkakuji gardens,
Ginkakuji-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto.

Location