Kamakura Daibutsu

Kamakura Daibutsu, The Great Buddha of Kamakura.
Hase, Kamakura-shi, Kanagawa.

Location