Ginkaku-ji

Ginkakuji, Jisyoji temple.
Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto.

Location