Shiraito no Taki

Shiraito falls in Autumn.
Fujinomiya-shi, Shizuoka.

Location