Tori no Ichi

Tori no Ichi
Asakusa, Taito-ku, Tokyo.

Tori no Ichi, Asakusa

Location