Echizen matsushima

Echizen matsushima
Sakai-shi, Fukui.

Location