Lake Kuttara

Lake Kuttara
Shiraoi, Hokkaido.

Location