Miho no Matsubara, Kami no Michi
Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka.

Location