Sakuraike Jutaku

Sakuraike Jutaku
Oku-izumocho, Nitagun, Shimane.

Location