Miho no Matsubara

Miho no Matsubara.
Shimizu Ward, Shizuoka.

Location