Shinobazuike

Shinobazunoike.
Taito-ku, Tokyo.

Location