Lake Shinji, Shimane

Lake Shinji
Matsue-shi, Shimane.

Location