Yugashima, Izu, Shizuoka.

Kano River With Angler.
Yugashima, Izu, Shizuoka.

Location