Goryōkaku

Goryōkaku
Hakodate-shi, Hokkaido.

Location