Shiraito Falls

Shiraito Falls
Kmiide, Fujinomiya-shi,Shizuoka.

Location