Matsusaka, Mie

“Uomachi”,
Matsusaka-shi, Mie.

Location