Ichibata line

Ichibata Electric Railway Taisha Line
Matsue-shi, Shimane.

Location