Menu Close

Kanda myojin

Kanda Jinja, Kanda Myojin

Kanda Myojin images in Full screen

Only ten to fifteen minutes walk from Akihabara, the sacred town for Otaku, you can find the historical shrine, called Kanda myojin or Kanda shrine.

Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin

Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda Myojin
Kanda MyojinKanda MyojinKanda MyojinKanda Myojin

One of the Edo Three Great Festivals “Kanda Festival” alongside “Sanno Festival” (Akasaka Hie Shrine), “Fukagawa Festival” (Tomioka Hachimangu Shrine)

 

Kanda Myojin

Kanda Myojin at night

  

Kanda Myojin   
Kanda Myojin   
Kanda Myojin   
Kanda Myojin   
Kanda Myojin   
Kanda Myojin   
Kanda Myojin

Kanda Myojin
Kanda Myojin  
  

Japan web magazine’s recommend

Kanda Myojin