Hama rikyu garden

Hamarikyu Gardens
Hamarikyuteien, Chuo-ku, Tokyo.

Hama rikyu garden

 

Hama rikyu gardenHama rikyu gardenHama rikyu garden
Hama rikyu garden
Hama rikyu garden
Hama rikyu garden
Hama rikyu garden
Hama rikyu gardenHama rikyu gardenHama rikyu garden
Hama rikyu garden

 

Hama rikyu gardenHama rikyu garden

Japan web magazine’s recommend

Hama rikyu garden