Shirakami-Sanchi

Shirakami-Sanchi
Nishimeyamura, Nakatsugaru-gun, Aomori.

Location