Takebe Jinja

Takebe Jinja
Otsu-shi, Shiga

Location