Tsurumaru castle

Tsurumaru castle
Kagoshima-shi, Kagoshima.

Location