Beppu, Umi Jigoku

Umijigoku
Kannawa, Beppu, Oita

Location